Regulamin sklepu internetowego LogoNaBalonie.pl oraz Polityka Prywatności
§ 1
Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.logonabalonie.pl,
  prowadzony jest przez LNB Hubert Czekajewicz Sp. J. z siedzibą w Kobiórze wpisaną do
  Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód VIII Wydział
  Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000360278, o kapitale zakładowym, NIP 6381782415,
  REGON 241640388
 2. Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z
  Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.
 3. Sprzedawca może wykorzystywać pliki typu cookies w celu gromadzenia informacji
  związanych z korzystaniem Klienta ze Sklepu w celu utrzymania sesji Klienta (po
  zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać
  Loginu i Hasła, dostosowywania i optymalizacji Sklepu do potrzeb Klientów, tworzenia
  statystyk oglądalności podstron Sklepu, personalizacji przekazów marketingowych,
  zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności działania Sklepu.
  § 2
  Definicje
 4. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu,
  której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub
  zawodową.
 5. Sprzedawca – LNB Hubert Czekajewicz Sp. J. z siedzibą w Kobiórze przy ul. Centralnej
  56, kod pocztowy 43-210, NIP 6381782415, REGON 241640388
 6. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 7. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca
  osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym
  imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 8. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym
  www.logonabalonie.pl
 9. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego
  systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej
  obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków
  porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 10. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i
  zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze
  Sprzedawcą.
 12. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz
  informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 13. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 14. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający
  złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz
  określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 15. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta
  Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w
  szczególności ilości produktów.
 16. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy
  Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 17. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między
  Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży
  rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.
  § 3
  Kontakt ze Sklepem
 18. Adres Sprzedawcy: ul. Centralna 56, 43-210 Kobiór
 19. Adres e-mail Sprzedawcy: sklep@logonabalonie.pl
 20. Numer telefonu Sprzedawcy: 32 216 1619
 21. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 31 1050 1399 1000 0090 9492 1286
 22. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów
  podanych w niniejszym paragrafie.
 23. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 9.00 – 15.00
  § 4
  Uchylono
  § 5
  Informacje ogólne
 24. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi
  odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą
  wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu
  internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 25. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień
  przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po
  założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych
  danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania
  Konta.
 26. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają
  podatek VAT).
 27. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz
  koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest
  informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili
  wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
  § 6
  Zakładanie Konta w Sklepie
 28. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest
  podanie imienia i nazwiska, adresu wysyłki, numeru telefonu komórkowego oraz adresu email.
 29. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 30. Logowanie na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w
  Formularzu rejestracji.
 31. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu
  jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w
  szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.
  § 7
  Zasady składania Zamówienia
  W celu złożenia Zamówienia należy:
 32. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);
 33. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do
  koszyka” (lub równoznaczny);
 34. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
 35. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz
  zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić
  dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do
  faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
 36. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić
  zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,
 37. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności,
  opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.
  § 8
  Oferowane metody dostawy oraz płatności
 38. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego
  Produktu:
  a. Przesyłka kurierska
  b. Dostawa do wybranego paczkomatu InPost
  c. Odbiór osobisty dostępny pod adresem podanym w §3
 39. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
  a. Płatność elektroniczna za pośrednictwem systemu Przelewy24 (szybki przelew,
  przelew Blik, karta kredytowa)
  b. Płatność zwykłym przelewem na rachunek bankowy podany w §3
  c. Płatność za pobraniem, o ile udostępniono taką opcję
 40. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności
  znajdują się za stronach Sklepu.
  § 9
  Wykonanie umowy sprzedaży
 41. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim
  złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie
  internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
 42. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz
  jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i
  jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi
  stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty
  elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu
  Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z
  chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa
  Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 43. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany
  przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego
  paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
 44. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy
  jest najdłuższy podany termin.
 45. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy
  do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do
  odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie
  stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty
  elektronicznej Klienta.
 46. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.
  § 10
  Prawo odstąpienia od umowy
 47. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania
  jakiejkolwiek przyczyny.
 48. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu
  Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 49. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu
  od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez
  Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 50. Oświadczenie należy wysłać na adres e-mail: sklep@logonabalonie.pl
 51. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną,
  Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail
  potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 52. Skutki odstąpienia od Umowy:
  a. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za
  niezawartą.
  b. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi
  niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia
  Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności,
  w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów
  wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż
  najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
  c. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności,
  jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że
  Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało
  dla niego z żadnymi kosztami.
  d. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania
  Produktu.
  e. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym
  Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował
  Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli
  Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
  f. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu
  Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w
  zwykłym trybie odesłany pocztą.
 53. Zgodnie z Art. 38. Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, prawo
  odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie
  przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
  a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana
  według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego
  zindywidualizowanych potrzeb (balony z personalizowanymi nadrukami)
  b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym
  opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na
  ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte
  po dostarczeniu (balony lateksowe)
  c. w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub
  mająca krótki termin przydatności do użycia (balony i zestawy balonowe z helem)
  d. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą
  Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po
  spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
  e. w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad
  którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem
  terminu do odstąpienia od Umowy,
  f. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu
  na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  g. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została
  uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może
  nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku,
  nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,
  h. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo
  programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli
  opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  i. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o
  prenumeratę,
  j. o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym,
  jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed
  upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez
  Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.
  § 11
  Reklamacja i gwarancja
 54. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 55. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
 56. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do
  reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
 57. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do
  reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest
  Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 58. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym
  Regulaminie adresy Sprzedawcy.
 59. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w
  § 3 niniejszego Regulaminu.
  § 12
  Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
 60. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia
  roszczeń ma charakter dobrowolny. Poniższe zapisy mają charakter informacyjny i nie
  stanowią zobowiązania Sprzedawcy do skorzystania z pozasądowych sposobów
  rozwiązywania sporów.
 61. Zasady prowadzenia postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów
  konsumenckich oraz obowiązki przedsiębiorców w tym zakresie określone są w ustawie z dnia
  23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U.2016 poz.
  1823). Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi jawny rejestr podmiotów
  uprawnionych do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania
  sporów konsumenckich.
 62. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego
  Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
  oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach
  internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do
  których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów
  Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony
  Konkurencji i Konsumentów:
  a. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
  b. http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
  c. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 63. Klient będący Konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z
  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  a. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu
  konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
  Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o
  rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin
  organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa
  rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie
  określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów
  konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214);
  b. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji
  Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji
  Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie
  postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporu
  konsumenckiego między Klientem a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i
  trybu procedury postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów
  konsumenckich prowadzonych przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji
  Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych
  poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej;
  c. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między
  Klientem, a Sprzedawcą korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego
  (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której
  zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja
  Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Informacje o
  poradach udzielanych przez Federację Konsumentów można znaleźć na jej
  stronie internetowej pod adresem:
  http://www.federacjakonsumentow.org.pl/63,tu-znajdziesz-pomoc.html.
  Stowarzyszenie Konsumentów Polskich prowadzi wraz z Fundacją
  Konsumentów infolinię konsumencką pod numerem telefonu 801 440 220, o
  której więcej informacji można znaleźć pod adresem internetowym:
  https://uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=12394;
  d. Sprzedawca w niniejszym Regulaminie oraz w ramach Strony Internetowej
  udostępnia także łącze elektroniczne do platformy ODR:
  https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&ln
  g=PL Platforma ODR stanowi m. in. źródło informacji na temat form
  pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy
  przedsiębiorcami i konsumentami.
  § 13
  Polityka prywatności
  Realizując obowiązek informacyjny, zawiadamiamy, że administratorem Państwa danych
  osobowych jest LNB Hubert Czekajewicz Sp. J. z siedzibą w Kobiórze, przy ul. Centralnej 56,
  wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy KatowiceWschód pod numerem 0000360278, reprezentowanej przez Huberta Czekajewicza, NIP 638-
  178-24-15.
  Dane osobowe będą przetwarzane przez LNB Hubert Czekajewicz Sp. J. w
  szczególności:
  1) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO* w celu:
  a. realizacji zamówień złożonych za pośrednictwem sklepu internetowego
  logonabalonie.pl, odpowiedzi na wystosowane zapytania ofertowe na adresy email spółki a także przez formularz kontaktowy na stronie www.logonabalonie.pl
  b. przygotowania dokumentów sprzedaży i wysyłki
  c. obsługi reklamacji
  d. archiwizacji danych
  e. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze
  2) na podstawie prawnie uzasadnionego interesu LNB Hubert Czekajewicz Sp. J. [tj. na
  podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO] w celu:
  a. ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń
  b. przetwarzania danych w celach analitycznych i statystycznych
  c. badania satysfakcji klientów
  d. organizowania i przeprowadzania konkursów oraz innych akcji marketingowych
  e. marketingu produktów lub usług
  3) na podstawie odrębnej zgody [tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO] w celu:
  a. dokonania weryfikacji wiarygodności płatniczej klienta w oparciu o informacje z
  biur informacji gospodarczej, w szczególności z Biura Informacji Gospodarczej
  InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie (BIG InfoMonitor), Krajowego Rejestru
  Długów lub zawarte w bazie danych Administratora,
  b. przekazywania klientowi informacji o proponowanych zmianach Regulaminu
  Produkcji i Cennika, o zmianie nazwy (firmy), adresu lub siedziby,
  c. prezentacji produktów znakowanych przez LNB Hubert Czekajewicz Sp. J.
  zawierających znaki graficzne klientów, na corocznych targach Rema Days, w
  witrynie internetowej logonabalonie.pl oraz w mediach społecznościowych
  d. marketingu bezpośredniego produktów lub usług własnych LNB Hubert
  Czekajewicz Sp. J.
  e. marketingu bezpośredniego produktów lub usług podmiotów współpracujących
  z LNB Hubert Czekajewicz Sp. J., przy czym dane osobowe klienta nie będą
  udostępniane podmiotom trzecim.
  Okres przetwarzania danych
  1) dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy sprzedaży oraz
  wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres
  niezbędny do realizacji tejże umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
  a. posprzedażowej obsługi klientów (m. in. obsługi reklamacji)
  b. zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących LNB
  Hubert Czekajewicz Sp. J.
  c. wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z
  przepisów podatkowych lub rachunkowych);
  2) dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych LNB
  Hubert Czekajewicz Sp. J. na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą
  przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą;
  3) dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu
  jej odwołania.
  Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:
  1) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
  2) prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są
  nieprawidłowe lub niekompletne,
  3) prawo żądania od Administratora usunięcia danych,
  4) prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych,
  5) prawo do przenoszenia danych,
  6) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego
  interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego
  7) prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego
  państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego
  pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego
  naruszenia RODO
  Kategorie odbiorców danych (podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu
  LNB Hubert Czekajewicz Sp. J. :
  Partnerzy handlowi, firmy kurierskie, spedycyjne i operatorzy pocztowi, firmy archiwizujące i
  niszczące dokumenty, firmy hostingowe, biura rachunkowe, banki i operatorzy płatności,
  dostawca oprogramowania magazynowo-sprzedażowego.
  Bezpieczeństwo danych
  Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z
  właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu
  SSL.
  W systemach informatycznych stosujemy dedykowane oprogramowanie zapewniające
  bezpieczeństwo, jak również dbamy o prawidłową wysyłkę korespondencji seryjnej. Nasza
  witryna internetowa również posiada certyfikat bezpieczeństwa.
  § 14
  Techniczne aspekty druku na balonach lateksowych
 64. Linie równoległe i takie figury geometryczne, jak trójkąty, kwadraty, prostokąty mogą być
  nieco zniekształcone (dystorsja), z uwagi na sferyczną powierzchnię balonu. Drobne detale
  (np. w logotypach programów unijnych) z uwagi na ich niewielki rozmiar i cienkie kontury, mogą
  nie być dobrze odwzorowane na balonie.
 65. Przy nadrukach wielokolorowych dopuszczalne są przesunięcia kolorów względem siebie
  od 2 do 3 mm. Jest to normalny objaw w sitodruku na balonach lateksowych i nie może
  stanowić podstawy do reklamacji.
 66. Kolory nadruku z przyczyn technologicznych mogą odbiegać od przedstawionych na
  wizualizacji oraz mogą zmieniać swój odcień w zależności od koloru balonu.
 67. Każdy worek z balonami zawiera ulotkę informacyjną dotyczącą bezpieczeństwa
  użytkowania.
 68. Wizualizacja nadruku służy tylko i wyłącznie celom poglądowym i nie może być podstawą
  do oceny koloru balonów oraz wielkości i kolorów nadruku. Logotypy drukowane są zawsze w
  maksymalnej wielkości – takiej, na jaką pozwalają uwarunkowania technologiczne. W związku
  z tym, maksymalne pole zadruku na balonie 11″ to okrąg o średnicy około 12 cm, na balonie
  12″ to okrąg o średnicy około 14 cm.
 69. Nie dajemy gwarancji na odporność balonów oraz nadruku na warunki atmosferyczne,
  zwłaszcza opady deszczu i śniegu.
 70. Balony lateksowe muszą mieć temperaturę pokojową, zanim zostaną napełnione
  powietrzem/helem; w przeciwnym razie będą pękać. Prawidłowo napompowany balon ma
  owalny kształt (bez efektu „odwróconej gruszki”).
  § 15
  Techniczne aspekty druku na balonach foliowych
 71. Wizualizacja nadruku służy tylko i wyłącznie celom poglądowym i nie może być podstawą
  do oceny koloru balonów oraz wielkości i kolorów nadruku. Maksymalne pole zadruku to okrąg
  o średnicy około 25 cm (druk większego logo jest możliwy ale będzie on zachodzić na
  marszczoną powierzchnię balonu, po napełnieniu go powietrzem/helem).
 72. Kolory nadruku z przyczyn technologicznych mogą odbiegać od przedstawionych na
  wizualizacji oraz mogą zmieniać swój odcień w zależności od koloru balonu.
 73. Nie dajemy gwarancji na odporność balonów oraz nadruku na warunki atmosferyczne,
  zwłaszcza opady deszczu i śniegu.
 74. Ze względu na zawór znajdujący się we wnętrzu balonów foliowych, nadruk niektórych
  treści w tym miejscu może być nieznacznie zniekształcony.
 75. Zbyt duże napełnienie balonów foliowych helem/powietrzem spowoduje uszkodzenie
  nadruku.
  § 16
  Postanowienia końcowe
 76. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 77. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych
  przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie,
  w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
 78. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie
  powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego;
  ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o
  ochronie danych osobowych.