POLITYKA PRYWATNOŚCI

Szanowny Kliencie!

Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł się

komfortowo. Dlatego też poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach

przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, które są przez nas wykorzystywane.

Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli nowego Rozporządzenia o

Ochronie Danych Osobowych.

Realizując obowiązek informacyjny, zawiadamiamy, że administratorem Państwa danych

osobowych jest LNB Hubert Czekajewicz Sp. J. z siedzibą w Kobiórze, przy ul. Centralnej 56,

wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód

pod numerem 0000360278, reprezentowanej przez Huberta Czekajewicza, NIP 638-178-24-15.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez LNB Hubert Czekajewicz Sp. J. w

szczególności:

1) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO* w celu:

a) odpowiedzi na wystosowane zapytania ofertowe na adresy e-mail spółki a także przez formularz

kontaktowy na stronie www.logonabalonie.pl

b) realizacji zamówienia i przygotowania dokumentów sprzedaży

c) obsługi reklamacji

c) archiwizacji danych

d) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze

2) na podstawie prawnie uzasadnionego interesu LNB Hubert Czekajewicz Sp. J. [tj. na podstawie

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO] w celu:

a) ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń

b) przetwarzania danych w celach analitycznych i statystycznych

c) badania satysfakcji klientów

© LNB Hubert Czekajewicz Sp. J. – 25.05.2018

d) organizowania i przeprowadzania konkursów oraz innych akcji marketingowych

e) marketingu produktów lub usług

3) na podstawie odrębnej zgody [tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO] w celu:

a) dokonania weryfikacji wiarygodności płatniczej klienta w oparciu o informacje z biur informacji

gospodarczej, w szczególności z Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w

Warszawie (BIG InfoMonitor), Krajowego Rejestru Długów lub zawarte w bazie danych

Administratora,

b) przekazywania klientowi informacji o proponowanych zmianach Regulaminu Produkcji i Cennika,

o zmianie nazwy (firmy), adresu lub siedziby,

c) prezentacji produktów znakowanych przez LNB Hubert Czekajewicz Sp. J. zawierających znaki

graficzne klientów, na corocznych targach Rema Days,

d) marketingu bezpośredniego produktów lub usług własnych LNB Hubert Czekajewicz Sp. J.

e) marketingu bezpośredniego produktów lub usług podmiotów współpracujących z LNB Hubert

Czekajewicz Sp. J., przy czym dane osobowe klienta nie będą udostępniane podmiotom trzecim.

Okres przetwarzania danych

1) dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy sprzedaży oraz wypełnienia

obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji tejże

umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:

a) posprzedażowej obsługi klientów (m. in. obsługi reklamacji)

b) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących LNB Hubert Czekajewicz

Sp. J.

c) wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych

lub rachunkowych);

2) dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych LNB Hubert

Czekajewicz Sp. J. na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu

zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą;

3) dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej

odwołania.

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:

1) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,

2) prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe

lub niekompletne,

3) prawo żądania od Administratora usunięcia danych,

4) prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych,

5) prawo do przenoszenia danych,

6) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu

Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego

7) prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego

państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub

pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO

Kategorie odbiorców danych (podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu LNB

Hubert Czekajewicz Sp. J. :

Partnerzy handlowi, firmy kurierskie, spedycyjne i operatorzy pocztowi, firmy archiwizujące i

niszczące dokumenty, firmy hostingowe, biura rachunkowe, banki i operatorzy płatności, dostawca

oprogramowania magazynowo-sprzedażowego.

Bezpieczeństwo danych

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z

właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

W systemach informatycznych stosujemy dedykowane oprogramowanie zapewniające

bezpieczeństwo, jak również dbamy o prawidłową wysyłkę korespondencji seryjnej. Nasza witryna

internetowa również posiada certyfikat bezpieczeństwa.